ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

مدلسازی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش، خلاقیت و یادگیری سازمانی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهرستان ممسنی
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 161 - 171
نویسندگان : مرضیه شیرمردی* 1

1 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده :
هدف از این مطالعه، مدل‌سازی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش، خلاقیت و یادگیری سازمانی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهرستان ممسنی می باشد. این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش همبستگی- پیمایشی و ازلحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان ممسنی، که تعداد آن‌ها بالغ‌بر 750 نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان حدود 256 نفر محاسبه گردید. پرسشنامه‌ها به‌صورت روش تصادفی طبقه‌ای بین اعضای نمونه آماری توزیع گردیده است. برای تحلیل داده‌ها، از آزمون‌های همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر با استفاده از معادلات ساختاری و بسته‌های نرم‌افزاری آماری SPSS و AMOOS استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که ابعاد مدیریت دانش و خلاقیت معلمان با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که خلاقیت بر رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و یادگیری سازمانی، نقش واسطه‌ای ایفا نموده است.
کلمات کلیدی :
یادگیری سازمانی، خلاقیت، مدیریت دانش.