ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

Instructions for Authors

هیئت تحریریه از تمام نویسندگانی که برای این مجله مقاله ارسال می‌دارند تقاضا دارد نکات زیر را رعایت کنند:
 1-کل مقاله همراه با جداول نمودارها و اشکال در یک فایل ارسال شود.
 2- نام فایل به انگلیسی تایپ شود.
 3- نام فایل نباید اسم نویسنده (یا هر نشانی از وی) باشد.
 4- مقاله حداکثر 20صفحه A4  سطری باشد.
 5- عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی نوشته شود.
 5- مقاله دارای چکیده‌های فارسی و انگلیسی (در حدود 150 کلمه) باشد.
 6- کلید واژگان به دو صورت فارسی و انگلیسی در پائین چکیده‌ها آورده شوند (3 تا 6 کلمه).
 7- مقاله باید شامل 4 قسمت اصلی باشد:
 مقدمه: شامل بیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف‌ها، پرسش‌ها یا فرضیه‌های پژوهش (در صورت لزوم).
 روش پژوهش: شامل طرح، همراه با جداول و نمودارهای ضروری مطابق با ضوابط APA، جامعه آماری و نمونه، روش نمونه‌گیری، ابزارها و روایی و پایایی آنها.
 یافته‌ها: نتایج پژوهش.
 بحث و نتیجه‌گیری: ترکیب و پیوند یافته‌های پژوهش با پیشینه پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها.
 8- منابع فارسی و انگلیسی جدید باشند، به ترتیب حروف الفبا نوشته شوند و مطابق اصول نگارش APA تنظیم شوند. هم‌چنین ارجاع در متن نیز باید مطابق اصول نگارش APA باشد.
 9- مقاله با استفاده از نرم افزار Word با فونت B lotus 12،  تحریر گردد.
 10- معادل‌های خارجی اصطلاحات و مفاهیم علمی و غیر رایج و اسم‌های انگلیسی (بار اول که در مقاله به آنها اشاره می‌شود) به صورت پانوشت در همان صفحه ارائه شوند.
 10- منابع مورد استفاده فارسی و انگلیسی، معتبر و معروف و جدید باشند.
 11- منابع در پایان مقاله به صورت زیر نوشته شوند:
 کتاب فارسی (تألیف): نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار. عنوان کتاب، محل انتشار، ناشر.
 خداپناهی، محمدکریم (1388). انگیزش و هیجان، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
 کتاب فارسی (ترجمه): نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار نسخه اصلی. عنوان کتاب. کلمه ترجمه و نام و نام خانوادگی مترجم سال انتشار ترجمه. محل انتشار، ناشر.
 مثال: ریو، جان­ مارشال (2006). انگیزش و هیجان. مترجم: یحیی سیدمحمدی (1386). ویرایش چهارم، تهران: نشر ویرایش.
 پایان نامه: نام خانوادگی و نام نویسنده. سال. عنوان، پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری به اضافه عنوان رشته، نام دانشکده، نام دانشگاه.
مثال: ظفری، صغری (1391). رابطه برخی پیشایندهای مهم و مربوط با مولفه های هدف­گرایی اجتماعی و رابطه مولفه های اخیر با کارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر سال چهارم دبیرستا­ن­های شهر اهواز. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
  کتاب انگلیسی: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار. عنوان کتاب، محل انتشار، ناشر.

   Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

  مقاله انگلیسی و فارسی: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نام مجله (حروف اول کلمه‌های اصلی عنوان مجله انگلیسی بزرگ نوشته شوند)، دوره (یا جلد)، شماره، صفحه.
 مثال: سیف، علی اکبر (1369). تعریف و طبقه‌بندی تفکر. دانشنامه، 2، صص65-50. 

 Hurtz, G. M., & Donovan, J. J. (2000). Personality and job performance. Journal of Applied Psychology,85,869-875

 مقاله الکترونیکی: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نام مجله، دوره (یا جلد)، شماره، صفحه، آدرس وب سایت، تاریخ جستجو و استفاده از مقاله در اینترنت در پرانتز.
 مثال:

 Baumeister, Roy F., and Mark R. (1995). The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation, Journal of Psychological Bulletin, 117(3), 497-529.