ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودتنظیمی زناشویی و رفتار دلبستگی در روابط زناشویی در زنان دارای تعارضات زناشویی
دوره 2، شماره 2، 1398، صفحات 1 - 24
نویسندگان : فهیمه غفوریان محبی* 1 ، دکتر احمد کربلایی محمد 2

1 Faculty of psychology Dept. of Personality Psychology

2 Faculty of psychology Dept. of Psychology

چکیده :
ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودتنظیمی زناشویی و رفتار دلبستگی در روابط زناشویی در زنان دارای تعارضات زناشویی بود. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از طرح نیمه آزﻣﺎﻳﺸﻲ از نوع پیش ‏آزمون- پس ‏آزمون با گروه کنترل استفاده شد. با استفاده از نمونه ‏گیری تصادفی ساده از ﺑﻴﻦ زنان متعارض مراجعه کننده مرکز مشاوره ناجا شهر کرج در سال 1398 تعداد 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزﻣﺎﻳﺶ و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ‏ای تحت آموزش مهارت‏ های زندگی قرار گرفت، اﻣﺎ ﮔﺮوه کنترل مداخله-ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خودتنظیمی زناشویی ویلسون، چارکر، لیزیو، هالفورد و کیملین (2005)، دسترسی پذیری، پاسخگویی و همدم طلبی سندبرگ، بوسبی، جانسون و یوشیدا(2012) و تعارضات زناشویی براتی و ثنایی(1372) بود. داده‏ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزمون ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ چندمتغیره(مانکوا) ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار گرفت. نتایج ﻧﺸﺎن داد آموزش مهارت های زندگی بر بهبود خودتنظیمی زناشویی و رفتار دلبستگی در روابط زناشویی در زنان دارای تعارضات زناشویی اثربخش بود. می‏ توان گفت که نتایج، آموزش مهارت‏ های زندگی مثبت بر بهبود خودتنظیمی زناشویی و رفتار دلبستگی در روابط زناشویی در زنان دارای تعارضات زناشویی را تأیید کرد.
کلمات کلیدی :
مهارت های زندگی، خودتنظیمی زناشویی، رفتار دلبستگی در روابط زناشویی، تعارضات زناشویی.