ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر میزان طلاق (مطالعه موردی شهرستان شادگان)
دوره 2، شماره 1، 1398، صفحات 58 - 70
نویسندگان : عبدالله بحرانی* 1 ، دکتر علی‌رضا گلستانی 2 ، دکتر داریوش رضا پور 3

1 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، واحد بوشهر، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، بوشهر، ایران.

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، بوشهر، ایران.

چکیده :
به نظر می‌رسد که شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان وسیع‌ترین و سریع‌ترین شبکه‌ی ارتباطی در بروز پدیده طلاق و تأثیر آن‌ها بر زندگی زناشویی رادارند. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر میزان طلاق در شهرستان شادگان است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان و مردان طلاق گرفته 20 الی40 سال در شهرستان شادگان در سال 1397 است. روش پژوهش حاضر پیمایشی است. در این پژوهش از دو پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی و پرسشنامه میل به طلاق استفاده‌شده است. پژوهش نشان داد که میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با طلاق همبستگی معنادار و مستقیم وجود دارد. در این پژوهش مشخص شد که بین مؤلفه‌های ارتباط مجازی با دوستان و آشنایان، توسعه مشارکت مردمی، شکل‌گیری سریع اخبار و شایعات کذب با طلاق همبستگی معناداری وجود ندارد، اما بین مؤلفه‌های تبلیغات هدفمند اینترنتی، آموزش، تبلیغات ضد دینی و القای شبهات، و تأثیر منفی رفتاری و نقض حریم خصوصی افراد با میزان طلاق همبستگی معنادار وجود دارد
کلمات کلیدی :
شبکه اجتماعی، طلاق، خانواده.