ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

تاثیر توانبخشی شناختی بر عملکرد شناختی (توجه و حافظه) در سالمندان
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 27 - 37
نویسندگان : دکتر محمد علی سپهوندی 1 ، رضا سپهوند* 2 ، داود کاظمی فرد 3 ، آذین حیات پور 4

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، روانشناسی کودکان استثنائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد، فارس، ایران.

چکیده :
علائم شناختی از مهم‌ترین علائم سالمندان می‌باشد. هدف پژوهش حاضر تأثیر توان‌بخشی شناختی بر عملکرد شناختی (توجه و حافظه) در سالمندان بود. پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز سالمندان خرم‌آباد در سال 1400 تشکیل می‌دادند. نمونه آماری پژوهش شامل 30 نفر از سالمندان شهر خرم¬آباد بود که به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از آزمون کامپیوتری عملکرد پیوسته و آزمون حافظه ان بک استفاده شد. سپس داده‌ها در برنامه spss نسخه 25 با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) تحلیل شدند. نتیجه تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نشان داد که عملکرد گروه آزمایش در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون تغییر قابل‌توجهی در آزمون عملکرد پیوسته و ان بک تفاوت معنی دار داشت. بدین معنی که عملکرد توجه و حافظه در افراد گروه آزمایش بهتر از گروه کنترل بود. با توجه به اینکه توان‌بخشی شناختی تأثیر معناداری بر عملکرد شناختی سالمندان دارد و موجب بهبود عملکرد آن‌ها می¬شود؛ ازاین‌رو می¬تواند به‌عنوان روشی برای بهبود توجه و حافظه سالمندان به کار رود.
کلمات کلیدی :
توانبخشی شناختی، توجه و حافظه، عملکرد شناختی ، سالمندان.