ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

اثربخشی روش کلاس معکوس بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر کرج
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : زهرا قربانی* 1 ، فاطمه قهرمانی 2

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران،نویسنده مسئول

2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی روش کلاس معکوس بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر کرج در سال تحصیلی 1402-1401 بود. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر جمع آوری داده¬ها يك پژوهش شبه آزمايشي پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ابتدایی شهر کرج بود. ابتدا از بین دانش¬آموزان دوره ابتدایی شهر کرج تعدادی به تصادف انتخاب و این تعداد 30 نفر به دو گروه 15 تایی آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پس از گردآوری داده¬های موردنیاز، گروه آزمایش در ۹ جلسه 45 دقیقه¬ای تحت آموزش روش کلاس معکوس قرار گرفتند و گروه کنترل هم آموزش به روش سنتی را دریافت می¬کنند. در پایان دوره آموزشی، مجددا از هر دو گروه آزمایش و کنترل، پس¬آزمون به عمل آمد. نتایج نشان داد روش کلاس معکوس بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر کرج تاثیر معناداری دارد که می¬تواند مورد توجه سازمان آموزش و پرورش، مشاوران تحصیلی و معلمان قرار گیرد.
کلمات کلیدی :
روش کلاس معکوس، خودپنداره، پیشرفت تحصیلی ریاضی، دانش آموزان