ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

پیش‌بینی اضطراب ویروس کرونا از طریق ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 190 - 196
نویسندگان : آرزو میزری* 1

1 کارشناسی روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده :
شیوع ویروس کرونا یک معضل در سطح جهان است که همه اقشار را درگیر کرده است و همه جوانب و ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سبک زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده است که مردم با مشکلات متعدی دیگر می‌شوند. هدف این پژوهش پیش‌بینی اضطراب ویروس کرونا از طریق ویژگی‌های شخصیتی و مکانیسم‌های دفاعی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان در سال 1400 بودند که تعداد90 نفر به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب (بک، 1998)، ویژگی‌های شخصیت (مک کري و کاستا، 1985) و مکانیسم‌های دفاعی (آندورز، سینگ و باند، ۱۹۹3) بود. داده‌ها به کمک نرم‌افزار spss تحلیل شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد بین اضطراب ویروس کرونا و ویژگی‌های شخصیتی و مکانیسم‌های دفاعی رابطه معنادار وجود داشت (0/05>p). همچنین ویژگی‌های شخصیت و مکانیسم‌های دفاعی توانایی پیش‌بینی اضطراب ویروس کرونا را داشتند.
کلمات کلیدی :
اضطراب ویروس کرونا، ویژگی های شخصیت، مکانیسم های دفاعی، دانشجویان