ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برسلامت روانی دانش آموزان پسر تیزهوش
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : فرنگیس دمهری* 1 ، فرنگیس دمهری 2 ، محسن سعیدمنش 3

1 استاد گروه روان شناسی دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

2 استاد گروه روان شناسی دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

3 استاد گروه روان شناسی دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

چکیده :
مقدمه: تجربه برخی از مسائل اجتماعی و هیجانی مانند کمال¬گرایی، اضطراب و مدیریت استرس در نوجوانان تیزهوش ممکن است رشد روانی مناسب آن¬ها را مختل کند. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش شناخت¬درمانی مبتنی برذهن¬آگاهی بر سلامت روانی دانش آموزان پسر تیزهوش بود. روش: در این پژوهش از روش نمونه¬گیری هدفمند استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش¬آموزان پسر دوره متوسطه اول دبیرستان تیزهوشان شهربابک در سال تحصیلی 98-1397 بود. بنابراین پس از اجرای اولیه‌ پرسشنامه،30 نفر که نمرات بیشتری درسلامت روان برخوردار بودند از جامعه آماری پژوهش انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جای داده شدند. برای گروه آزمایش در طی 8 جلسه 2 ساعته، مداخله آموزش فنون ذهن¬آگاهی در فاصله پیش¬آزمون و پس¬آزمون اجرا شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) گلدبرگ و هیلر (1979) استفاده شد. داده¬ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تک -متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته¬ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش شناخت¬درمانی مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر کاهش علايم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، نقص در کنش اجتماعی و افسردگی تاثیر معناداری دارد (1/0 P<). نتیجه¬گیری: آموزش شناخت¬درمانی مبتنی بر ذهن¬آگاهی را می¬توان بعنوان مداخله ای موثر در ارتقاء سلامت روان در دانش آموزان تیزهوش دانست.
کلمات کلیدی :
" شناخت درمانی مبتنی بر ذهن¬آگاهی" ، "سلامت روانی" ، "تیزهوش "