ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

تعیین اثربخشی آموزش معنویت درمانی بر اضطراب وجودی در دانش آموزان
دوره 2، شماره 1، 1398، صفحات 44 - 57
نویسندگان : فاطمه جلیلیان* 1 ، دکتر سیدرضا میرمهدی 2 ، دکتر عظیمه السادات عبدالهی 3

1 کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور واحد نطنز، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

3 عضو هیئت‌علمی، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف « تعیین اثربخشی آموزش معنویت درمانی بر اضطراب وجودی در دانش آموزان » انجام شد. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه، کلیه دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان از مدارس شهرستان خرمشهر بودند که در نیم سال تحصیلی 1397 -1396 با جمعیت 395 نفر مشغول به تحصیل بودند و با استفاده از روش تصادفی خوشه ای 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه 15 نفره (کنترل و آزمایش) به روش نمونه گیری تصادفی تقسیم شدند. آموزش معنویت درمانی بر روی گروه آزمایش در 8 جلسه یک ونیم ساعته اجرا شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه « پرسشنامه اضطراب وجودی گود - گود » بود. نتایج نشان داد که آموزش معنویت درمانی در کاهش اضطراب وجودی دانش آموزان موثر بوده. براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که از معنویت درمانی می توان در جهت کاهش اضطراب وجودی، به عنوان یک روش موثر سود جست.
کلمات کلیدی :
معنویت درمانی، اضطراب وجودی، دانش‌آموزان