ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 52 - 62
نویسندگان : نگار علیزاده* 1 ، دکتر عباس بخشی پور رودسری 2

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده :
فلج مغزی شایع‌ترین ناتوانی در کودکان است و مادران دارای کودک مبتلا به فلج مغزی به علت مشکلات متعددی که دارند بیشتر از مادرانی که دارای کودک سالم هستند در معرض خطر ابتلای به افسردگی می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی انجام گرفت. پژوهش حاضر با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش، مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی شهر تبریز در سال 1397 بودند. نمونه‌ی پژوهش شامل 30 زن (گروه آزمایش=15 و گروه کنترل=15) بود. آزمودنی‌ها با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب‌شده و به‌صورت تصادفی در گروه‌ها قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، پرسشنامه‌ی افسردگی بک به کار گرفته شد. برای آموزش آزمودنی‌ها از پروتکل آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 12 جلسه‌ی 60 دقیقه‌ای استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی تأثیر معناداری دارد. نتایج به‌دست‌آمده در پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیر معناداری بر کاهش میزان افسردگی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی دارد. بر این اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که با آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌توان از مشکلات افسردگی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی کاست و به بهبود زندگی آن‌ها کمک کرد.
کلمات کلیدی :
افسردگی، فلج مغزی، درمان پذیرش و تعهد