ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

نقش معنویت و معنای زندگی در پیش بینی نگرش اضطرابی و سلامت روانی نوجوانان
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 237 - 248
نویسندگان : شهلا علیلو* 1 ، طیبه شریفی 2 ، وحیده آقازاده 3 ، پری سیدی 4

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، تبریز، ایران.

3 کارشناسی علوم قرانی، دانشگاه علوم قرانی،خوی، تبریز، ایران.

4 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، تبریز، ایران.

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش معنویت و معنای زندگی در پیش‌بینی نگرش اضطرابی و سلامت روانی نوجوانان انجام‌گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان خوی بودند که تعداد350 نفرشان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های معنویت هال و ادوارز (1996)، معنای زندگی استیگر و همکاران (2006)، پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28)، مقیاس نگرش و باور اضطرابی (AABS)، پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد و به این منظور داده‌ها وارد نرم‌افزار 22-spss شدند. نتایج تحلیل آماری نشان داد بین معنویت و معنای زندگی با نگرش اضطرابی و سلامت عمومی نوجوانان رابطه‌ی معنادار وجود دارد و همه‌ی مؤلفه‌های معنویت و معنای زندگی توانستند نگرش اضطرابی و سلامت عمومی نوجوانان را پیش‌بینی کنند. نتایج یافته‌ها اهمیت بالای معنویت و یافتن معنای زندگی برای نوجوانان را نشان می‌دهد؛ بنابراین برای افزایش سلامت عمومی نوجوانان و بهبود نگرش اضطرابی آن‌ها باید به افزایش معنویت و آموزش این مسائل به نوجوانان توجه ویژه‌ای داشت.
کلمات کلیدی :
سلامت روانی، نگرش اضطرابی، معنویت، معنای زندگی.