ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

رابطه آشفتگي اخلاقي با عملكرد شغلي پرستاران
دوره 2، شماره 3، 1398، صفحات 1 - 10
نویسندگان : پریسا حیدری شرف* 1 ، آرزو حاجي عزيزي 2 ، مهشيد نعمتي 3 ، آزاده فيضي برناجي 4 ، رضوان طالبي 5

1 كارشناسي ارشد روان‌شناسی، دانشگاه رازي، كرمانشاه، ایران.

2 كارشناسي ارشد روان‌شناسی باليني، دانشگاه علوم تحقيقات اصفهان، ایران

3 كارشناسي ارشد روان‌شناسی، دانشگاه رازي، كرمانشاه، ایران.

4 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.

5 كارشناسي ارشد روان‌شناسی باليني، واحد علوم و تحقيقات تهران (هرمزگان)، ایران

چکیده :
هدف از اين مطالعه بررسي رابطه آشفتگی اخلاقي با عملكرد شغلي پرستاران شهر كرمانشاه است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه پرستاران شهر كرمانشاه حدود (900) نفر كه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از ميان تمامي بیمارستان‌های شهر كرمانشاه كه در كل 12 بيمارستان است، تعداد 5 بيمارستان كه زير نظر دانشگاه علوم پزشكي بود انتخاب شد و با استفاده از جدول مورگان تعداد 269 نفر از پرستاران (زن و مرد) به‌صورت تصادفي در دسترس انتخاب شدند؛ اما با توجه به ريزش آزمودنی‌ها تعداد 300 نفر وارد پژوهش شدند. با كسب رضايت از پرستاراني كه حاضر به همكاري در پژوهش بودند، پرسشنامه‌های آشفتگی اخلاقي همريك و همكاران و عملكرد شغلي، توزيع شد و با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغیره تحليل انجام گرفت. نتايج نشان داد كه آشفتگی اخلاقي می‌تواند عملكرد شغلي را در پرستاران پیش‌بینی كند. ارزيابي و شناخت عملكرد شغلي و ارتباط آن با آشفتگی اخلاقي می‌تواند رهنمودهاي ارزشمندي را در زمينه بهبود عملكرد شغلي پرستاران به همراه داشته باشد.
کلمات کلیدی :
آشفتگي اخلاقي، عملكرد شغلي، پرستاران