ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

پیش‏ بینی اضطراب مرگ براساس تاب ‏آوری روانی و کیفیت زندگی در سالمندان شهر کرمانشاه
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 63 - 74
نویسندگان : بهزاد بهروز* 1

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، رازی، ایران.

چکیده :
این پژوهش با هدف پیش‏بینی اضطراب مرگ براساس تاب‏آوری روانی و کیفیت زندگی در سالمندان انجام شد. پژوهش توصیفی-مقطعی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی سالمندان مرد بالای 60 سال تحت پوشش اداره تأمین اجتماعی شهر کرمانشاه در سال 1402 بودند که با نمونه‏گیری در دسترس تعداد 240 نفر انتخاب و به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب مرگ (تمپلر، 1970)، تاب‏آوری روانی (کانر و دیویدسون، 203) و کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1996) پاسخ دادند. تحلیل داده‏ها با روش‏های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با SPSS نسخه 26 انجام شد. نتایج نشان داد که بین تاب‏آوری روانی و هریک از مؤلفه‏های آن با اضطراب مرگ در سالمندان رابطه منفی و معناداری وجود دارد (05/0>P). همچنین، رابطه بین کیفیت زندگی و مؤلفه‏های آن با اضطراب مرگ در سالمندان منفی و معنادار بود (05/0>P). تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان نیز نشان داد که 41 درصد واریانس اضطراب مرگ براساس متغیرهای پیش‏بین قابل تبیین بوده است. با توجه به نتایج می‏توان به‌ضرورت تقویت متغیرهای تاب‏آوری و ارتقاء کیفیت زندگی به‏عنوان عوامل تأثیرگذار در کاهش اضطراب مرگ سالمندان پی برد و در این زمینه به تدوین برنامه‏های مداخلاتی اقدام نمود
کلمات کلیدی :
اضطراب مرگ، تاب‏ آوری روانی، کیفیت زندگی، سالمند.