ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

رابطه بین ذهنیت فلسفی وباورهای انگیزشی باراهبردهای یادگیری دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان شمالی
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 57 - 68
نویسندگان : جواد افشین* 1 ، طاهره شادان 2

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، آموزش‌وپرورش شهرستان بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده :
پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان شمالی به تعداد 688 نفر بوده است که بر اساس جدول مورگان تعداد 248 نفر برآورده شد که به روش تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسش‌نامه ذهنیت فلسفی جی اسمیت (1999)، با مقادیر آلفای کرونباخ 0.78، پرسشنامه راهبردهای یادگیری پینتریچ و دیگروت (1990) با آلفای کرونباخ 0.83 استفاده گردید. روایی پژوهش از نوع محتوایی بوده که مورد تائید خبرگان قرار گرفت که با استفاده از نرم‌افزارspss نسخه 22 مورد تحلیل قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد بین جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری با راهبردهای یادگیری به ترتیب با ضرایب همبستگی0.31،0.24 و0.22 رابطه مثبت معناداری وجود داشت. همچنین بین خودکارآمدی، ارزش‌گذاری درونی و اضطراب امتحان با راهبردهای یادگیری به ترتیب با ضرایب همبستگی 0.35،0.33 و0.33 رابطه مثبت معناداری وجود داشت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که متغیرهای خودکارآمدی، اضطراب امتحان، ارزش‌گذاری درونی و جامعیت می‌توانند تغییرات راهبردهای یادگیری را تبیین کنند و سایر متغیرها یعنی تعمق و انعطاف‌پذیری قدرت تبیین معنی‌داری ندارند.
کلمات کلیدی :
ذهنیت فلسفی، باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری، دانشجو معلمان.