ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

بررسی رابطه بین ارزشیابی شخصیت با شیوع اختلالات روانی در کودکان دیجیتالی بر اساس آزمون‌های ترسیمی و مقایسه‌ی آنان با کودکان عادی
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 225 - 236
نویسندگان : سیما سنجرانی* 1 ، دکتر فرهاد کهرازهی 2

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزشیابی شخصیت با شیوع اختلالات روانی در کودکان دیجیتالی بر اساس آزمون‌های ترسیمی و مقایسه‌ی آنان با کودکان عادی در شهرستان زاهدان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل کودکان 5 تا 9 سال مهدکودک‌ها و مدارس ابتدایی منطقه یک شهرستان زاهدان می‌باشد که تعداد 50 نفر کودک دیجیتالی و 50 کودک عادی از این جامعه آماری به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ارزیابی پنج عامل بزرگ شخصیت باربرانلی (1998)، پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان اسپرافگین و همکاران (1984) و آزمون ترسیم خانواده به شیوه کرمن می‌باشد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی اتا، مجذور کای، آزمون فیشر و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد بین شاخص‌های ترسیمی در آزمون خانواده با ویژگی‌های شخصیتی و شیوع اختلالات بیش فعالی به همراه بی‌توجهی غالب، بیش فعالی به همراه تکانش‌گری غالب، بیش فعالی به همراه نشانه‌های ترکیبی و اختلال نافرمانی مقابله‌ای رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین کودکان در تمامی شاخص‌های محتوایی آزمون نقاشی خانواده و آزمون شاخص‌های ترسیمی تفاوت معناداری وجود دارد و در ویژگی‌های شخصیتی و شیوع اختلالات روانی تفاوت معناداری بین کودکان دیجیتالی و عادی وجود دارد.
کلمات کلیدی :
ارزشیابی شخصیت، اختلالات روانی، آزمون‌های ترسیمی، کودکان دیجیتالی.