ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

اثربخشی آموزش خوددلگرم سازی بر توانمندسازی روانشناختی و خودکارآمدی شغلی معلمان ابتدائی شهر یاسوج
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 171 - 184
نویسندگان : سعادت پیل افکن* 1 ، دکتر مهدیه شفیع نادری 2

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش‌وپرورش ابتدائی، گروه علوم تربیتی، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی بر توانمندسازی روان‌شناختی و خودکارآمدی شغلی معلمان ابتدائی شهر یاسوج انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدائی شهر یاسوج در سال تحصیلی 1400-1401 به تعداد 2800 نفر بود. از جامعه فوق 30 نفر با توجه به معیارهای ورود و خرج از پژوهش از طریق نمونه‌گیری در دسترس و بر اساس همکاری داوطلبانه شرکت‌کنندگان انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای (هر هفته یک جلسه) آموزش خود دلگرم سازی شوناکر بر مبنای نظریه آدلر (1980) را دریافت کردند و در این فاصله گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل توانمندسازی (PEQ) اسپریتزر (1995) و خودکارآمدی شغلی (JSEQ) ریگز و نایت (1994) بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش خود دلگرم سازی بر توانمندسازی روان‌شناختی و خودکارآمدی شغلی معلمان ابتدائی شهر یاسوج تأثیر معناداری دارد؛ بنابراین جهت توانمندسازی روان‌شناختی و خودکارآمدی شغلی معلمان این آموزش در کنار سایر حمایت های مادی و اجتماعی توصیه می‌گردد.
کلمات کلیدی :
خوددلگرم سازی، توانمندسازی روان‌شناختی، خودکارآمدی شغلی، معلمان ابتدائی.