ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

بررسی رابطه بین اخلاق رابطه ای، رضایت جنسی و باورهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی: نقش میانجی مهارت حل مسئله اجتماعی
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 19 - 26
نویسندگان : دکتر گل نما مرادی* 1 ، بختیار کریمیان پور 2

1 دکتری، روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، ایران

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی روابط بین اخلاق رابطه‌ای، رضایت جنسی و باورهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی با نقش میانجی مهارت حل مسئله انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان شاغل در آموزش‌وپرورش شهرستان به تعداد 420 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 280 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه صمیمیت زناشویی باگاروزی (2001)، پرسشنامه باورهای ارتباطی آیدلسن و اپستین (1981)، پرسشنامه رضایت جنسی لارسون، پرسشنامه مهارت حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران (2002) و پرسشنامه اخلاق رابطه‌ای هراگراو و همکاران (1991) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها مورد تائید قرارگرفته و پایایی آن‌ها به ترتیب 0/88، 0/90، 0/86، 0/93 و 0/89 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و lizrel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق رابطه‌ای، باورهای ارتباطی، رضایت جنسی بر مهارت حل مسئله اجتماعی اثر مستقیم دارند، مهارت حل مسئله اجتماعی بر صمیمیت زناشویی اثر مستقیم دارد، همچنین اخلاق رابطه‌ای، باورهای ارتباطی، رضایت جنسی از طریق مهارت حل مسئله اجتماعی بر صمیمیت زناشویی اثر غیرمستقیم دارند.
کلمات کلیدی :
اخلاق رابطه ای، رضایت جنسی، باورهای ارتباطی، صمیمیت زناشویی، مهارت حل مسئله