ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

بررسی رابطه علی ادراک از محیط یادگیری بر خودکارآمدی تحصیلی با نقش میانجی درگیری تحصیلی
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : وجیهه کریمی* 1 ، فهیمه طاهری 2

1 1- استادیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، شهرکرد، چهار محال بختیاری، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی ادراک از محیط یادگیری بر خودکارآمدی تحصیلی با نقش میانجی درگیری تحصیلی در مقطع دوم متوسطه شهرستان مبارکه انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و در قالب الگوی تحلیل مسیر، روابط علّی میان متغیر های پژوهش را مورد بررسی قرار داد. حجم نمونه با فرمول کوکران285 نفر برآورد و با روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه های ادراک از محیط یادگیری( سویینی و سورنسن و کمیس، 1994)، خودکارآمدی شرر (1996) و درگیری تحصیلی ریو(2012) انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی، معادلات ساختاری و رگرسیون میانجی استفاده شد. نتایج نشان داد، بین ادراک از محیط یادگیری با درگیری تحصیلی رابطه مستقیم معنادار(618/0= )؛ بین درگیری تحصیلی با خودکارآمدی رابطه مستقیم(469/0=) و بین ادراک از محیط یادگیری با خودکارآمدی رابطه غیرمستقیم وجود دارد(05/0P>). بر اساس نتایج درگیری تحصیلی در پیوند بین ادراک از محیط با خودکارآمدی نقش یک متغیر میانجی کامل را ایفا کرده است. بنابراین توجه به درگیری مثبت و سازنده عاطفی و شناختی فراگیران در محیط یادگیری تاثیری قابل توجه بر خودکارآمدی تحصیلی آنها خواهد داشت.
کلمات کلیدی :
ادراک از محیط یادگیری، درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی