ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

بررسی رابطه بین ساختار کلاس درس با مهارت های شناختی و باورهای انگیزشی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر دامغان
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 249 - 255
نویسندگان : کوثر کسائیان* 1 ، آیه هاشمی 2

1 کارشناس ارشد، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، آموزگار مرکز جامع سنجش، آموزش، توان‌بخشی و مداخله بهنگام رشدی_تربیتی منطقه ۳ تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، آموزگار مدرسه ابتدایی پسرانه سما دامغان، ایران

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ساختار کلاس درس با مهارت‌های شناختی و باورهای انگیزشی دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر دامغان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر دامغان به تعداد 360 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 186 نفر انتخاب گردیدند. ابزار اندازه‌گیری سه پرسشنامه باورهاي انگیزشی پینتریچ و دي گروت (1990)، مهارت‌های شناختی کرمی (1381) و ساختار کلاس درس بلک برن (۱۹۹۸) می‌باشد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با نرم‌افزار SPSS 20 مورد تحليل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین ساختار کلاس درس با مهارت‌های شناختی و باورهای انگیزشی دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر دامغان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون گام‌به‌گام در گام اول حمایت خودمختارانه، در گام دوم وظایف انگیزشی و در گام سوم ارزشیابی تبحری وارد الگوی پیش‌بینی‌شده است و این سه متغیر با هم توانسته‌اند 58 درصد تغییرات مهارت‌های شناختی و 47 درصد تغییرات باورهای انگیزشی را پیش‌بینی کنند.
کلمات کلیدی :
ساختار کلاسی، مهارت های شناختی، باورهای انگیزشی.