ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

اثربخشي آموزش پیش از ازدواج با رویکرد آدلری بر نگرش به ازدواج در بین دختران در آستانه ازدواج
دوره 2، شماره 1، 1398، صفحات 23 - 43
نویسندگان : بهناز رهبریان یزدی* 1 ، حکیم سحاقی 2

1 کارشناسی ارشد علوم تربیتی (مشاوره خانواده)، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، ایران

چکیده :
هدف پژوهش، بررسی اثربخشي آموزش پیش از ازدواج با رویکرد آدلری بر نگرش به ازدواج در بین دختران در آستانه ازدواج بود. در این پژوهش از روش پژوهش، نیمه آزمایش و از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه‌ی آماری پژوهش شامل 30 از دختران مجرد خوابگاهی در آستانه ازدواج در سال 1396 بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌ طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (هر گروه 15 نفر). ابتدا همه‌ی نمونه‌ها به پرسشنامه‌¬ نگرش به ازدواج ازدواج (MAS) پاسخ دادند و سپس مداخله پیش از ازدواج با رویکرد آدلری برای گروه آزمایش در 8 جلسه اجرا شد و در نهایت، پس‌آزمون از دختران مجرد خوابگاهی در آستانه ازدواج گروه آزمایش و کنترل گرفته شد و به منظور تجزیه‌ و تحلیل نتایج، از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که آموزش پیش از ازدواج با رویکرد آدلری بر نگرش به ازدواج در بین دختران در آستانه ازدواج گروه آزمایش مؤثر بوده است. بدین‌سان، پیشنهاد می‌گردد که نهادها، سازمان‌های اجرایی، مشاورین، کارگاه‌های آموزشی از رویکرد آدلری درزمینه ی ازدواج برای دختران و پسران در آستانه ازدواج و همچنین زوجین صورت گیرد.
کلمات کلیدی :
آموزش پیش از ازدواج، رویکرد آدلری، نگرش به ازدواج، دختران.