ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

ارائه یک نظریه زمینه‌ای از فرآیند شکل‌گیری نگرش به ازدواج موقت: یک مطالعه کیفی
دوره 2، شماره 2، 1398، صفحات 50 - 89
نویسندگان : حکیم سحاقی 1 ، علی محمدی* 2

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، ایران

چکیده :
ازدواج یکى از اساسى ترین و درعین‌حال حساس ترین مراحل زندگى انسان به شمار مى رود. انسان بنا بر سرشت و ماهیت وجودى خویش وابستگى به غیر در پاسخ به نیازهاى درونى و بیرونى خود همواره از فردگرایى گریزان بوده است. نگرش ها به‌عنوان یک پدیده شناختی بر رغبت، احتمال ازدواج، سن و زمان ازدواج و نیز بر پایداری آن تأثیر قابل‌توجه دارد. با توجه به اینکه تاکنون مدلی در تبیین چگونگی شکل گیری نگرش به ازدواج موقت در کشور ارائه نشده است، مطالعه حاضر باهدف تبیین و ارائه یک مدل مقدماتی از این فرآیند انجام‌شده است. روش این پژوهش کیفی است و از مصاحبه تمرکز گروهی برای جمع آوری داده ها استفاده‌شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهائی از روش نظریه زمینه ای استفاده‌شده است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی هدفمند و نیز معیار اشباع نظری پانزده نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در این مطالعه شرکت کردند و نگرش آنان نسبت به ازدواج موقت موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت؛ یافته های به‌دست‌آمده با استفاده از روش \" نظریه زمینه ای \" شامل چهار مقوله عمده می باشند: بعد حقوقی، بعد هویتی، بعد انگیزشی و بی اعتمادی. مقوله و هسته این بررسی \" نگرش دانشجویان به ازدواج موقت \" است که سایر مقولات عمده را در برمی گیرد. نظریه زمینه ای حاصل‌شده، در قالب یک مدل پارادایمی شامل پنج بعد شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها ارائه‌شده است.
کلمات کلیدی :
ازدواج موقت، نگرش به ازدواج موقت، نظریه زمینه‌ای، مطالعه کیفی.