ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

رابطه دو زبانگی و تک زبانگی با انتخاب شغل دانش¬آموزان متوسطه دوم شهرستان اشنویه در سال تحصيلي 96-97
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : زهرا نامور 1 ، مهناز فاطمی عقدا 2 ، مژگان حیاتی* 3

1 استادیار زبان شناسی دانشگاه پیام نور.تهران.ایران.

2 عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور.تهران.ایران.

3 .استادیار روانشناسی دانشگاه پیام نور. تهران. ایران و نویسنده مسئول

چکیده :
دو زبانگی، يكي از مسائل تأثيرگذار بر آموزش و یادگیری افراد جامعه است که امروزه، در سراسر جهان، مطرح مي‌گردد. هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه‌ای دو زبانگی و تک زبانی در انتخاب شغل بین دانش¬آموزان متوسطه دوم شهرستان اشنویه بود. این پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردي است که در رده تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار می¬گیرد. ابزار پژوهش، پرسشنامه رغبت¬سنج هالند (1959) و استرانگ (1927)، بود. جامعه آماری، شامل کلیه‌ دانش¬آموزان دختر و پسر دوره‌ متوسطه دوم شهرستان اشنویه و به تعداد 300 نفر بود. تعداد 100 نفر به عنوان نمونه(50 دانش¬آموز تک زبانه و50 دانش آموز دو زبانه)، و با روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج تحقیق با سطح اطمینان 95% نشان داد، که میان نگرش شغلی و رغبت¬های شغلی و آینده¬نگری شغلی دانش¬آموزان تک زبانه و دو زبانه، در انتخاب شغل تفاوت معنا داری وجود دارد. یافته¬های پژوهش نشان داد، تفاوت معناداری بین رغبت شغلی دانش¬آموزان تک¬ زبانه و دو زبانه وجود دارد و دو زبانگی، تاثیر بسزایی بر روند انتخاب شغل دارد.
کلمات کلیدی :
دو زبانگی – تک زبانی – زبان مادری – انتخاب شغل