ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

تحلیل کیفی آموزش سلامت در آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 212 - 222
نویسندگان : سارا قادرپور* 1 ، کمال قادرپور 2 ، گلچین شکره 3

1 کارشناس بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی تبریز، مراغه، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه تربیت‌بدنی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه تربیت‌بدنی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل کیفی آموزش سلامت در آموزش‌وپرورش از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی بود. نوع این پژوهش، کیفی و ازلحاظ هدف کاربردی بود و روش آن، پدیدارشناسی است، برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام‌شد. جامعه آماری این مطالعه، شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی در استان آذربایجان غربی بوده است، ملاک ورود افراد سابقه بالای 5 سال مدیریت مدارس، تحصیلات فوق‌لیسانس و بالاتر و داشتن رضایت برای شرکت در پژوهش بود. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و حجم نمونه بر اساس منطق اشباع نظری است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق کدگذاری انجام گرفت در مرحله کدگذاری باز، با مراجعه به کدهای اولیه استخراج‌شده از مصاحبه‌ها (کدگذاری نکات کلیدی)، کدهایی که به موضوعی مشترک اشاره داشتند، گروه‌بندی شدند و مفاهیم را ساختند و از مقایسه و طبقه‌بندی آن‌ها نیز مقوله‌ها تعیین شدند. بررسی صحت علمی این مطالعه از طریق چهار معیار قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان و تائید پذیری انجام شد. نتایج تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌ها نشان داد که آموزش سلامت در مدارس شامل پنج مؤلفه اصلی بهداشت عمومی، سلامت روانی، سلامت جسمانی، سلامت تغذیه‌ای، آموزش ایمنی در برابر حوادث می‌باشد. به‌طورکلی یافته‌ها بیانگر کم‌توجهی، جدی نگرفتن و در اولویت نبودن آموزش سلامت، فضای نامناسب مدارس، نبود آموزش تغذیه، فقدان امکانات ایمنی در مدارس آذربایجان غربی بوده است.
کلمات کلیدی :
آموزش سلامت، تحلیل کیفی، بهداشت عمومی