ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنان با همسر معتاد
دوره 2، شماره 3، 1398، صفحات 11 - 35
نویسندگان : آرزو زاروئیان 1 ، دکتر نازنین هنرپروران* 2

1 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مرودشت

2 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مرودشت

چکیده :
پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی و باهدف تبیین کیفیت زندگی زنان با همسر معتاد انجام شد. روش پژوهش کیفی بود که با 12 نفر از زنان دارای همسر معتاد شهر شیراز انجام شد. روش نمونه‌گیری هدفمند و منطبق بر منطق اشباع نظری بوده تا کیفیت زندگی زنان با همسر معتاد را کاوش کند. فن گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق نیم ساخت‌یافته بود. پس از کاوش عمیق مصاحبه‌ها، داده‌های حاصله بر اساس مدل تحلیل مضمون کینگ و هاروکس تفکیک شد. نتایج نشانگر یک حیطه اصلی کمیت و کیفیت زندگی بود که کمیت و کیفیت زندگی شامل سه زیرمجموعه: آسیب‌پذیری روانی و جسمانی، آسیب رساننده‌های ایزوله کننده و میزان رضایت از زندگی می‌باشد. نتایج، بر آسیب‌پذیری شدید فردی و اجتماعی زنان دارای همسر معتاد، نظیر افسردگی، افکار وسواسی، ترس و اضطراب، حساسیت بین فردی، تحقیر و تمسخر تأکید دارد.
کلمات کلیدی :
زنان، همسر معتاد، کیفیت زندگی