ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

ارائه مدل علی عوامل موثر بر تمایل استفاده از یادگیری تحت وب در بین معلمان شهر شیراز
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 134 - 151
نویسندگان : مریم سیاوش پور* 1

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دبیر آموزش‌وپرورش، شیراز، ایران

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسي عوامل مؤثر بر قصد استفاده از آموزش تحت وب در بین معلمان شهر شیراز می‌باشد. تحقیق و پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل اطلاعات و داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر معلمان شهر شیراز را شامل می‌شود. حجم نمونه از طریق جدول مورگان برابر با 326 نفر می‌باشد که این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی در بین نواحی چهارگانه شیراز انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات به ‎روش میدانی و ترکیبی از پرسش‌نامه بسته صورت می‌گیرد و مقیاس اندازه‌گیری برای بخش‌های تناسب فناوری و شغل، قصد استفاده، خودکارآمدی رایانه‌ای، ویژگی‌های فناوری و سرگرم شدن رایانه‌ای بر اساس طیف 7 گزینه‌ای لیکرت صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای سرگرم شدن رایانه‌ای، خودکارآمدی رایانه‌ای به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تمایل به استفاده از آموزش تحت وب اثر داشتند و متغیر ویژگی فناوری به‌صورت غیرمستقیم و به‌واسطه خودکارآمدی رایانه‌ای و تناسب شغل و فناوری بر تمایل به استفاده از آموزش تحت وب اثر دارد. میزان واریانس تبیین شده تمایل به استفاده از آموزش تحت وب از سوی متغیرهای پیش‌بین در مدل علی برابر با 0.59 می‌باشد.
کلمات کلیدی :
تمایل به استفاده از آموزش تحت وب، تناسب فناوری شغل، خودکارآمدی رایانه‌ای، سرگرم شدن رایانه‌ای، ویژگی فناوری.