ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

پیش بینی اختلالات شخصیت بر اساس ترومای پیچیده با نقش میانجی گری توانمندی ایگو
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : جمشید جراره 1 ، امید سیفوری* 2 ، مدینه امیری 3

1 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سده، فارس، ایران.

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف بررسی پیش‌بینی اختلالات شخصیت بر اساس ترومای پیچیده با نقش میانجی‌گری توانمندی ایگو انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و پیش‌بین بود، جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دبیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران در نیمسال اول سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹ بود. تعداد 161 نفر دختر و پسر به روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس در این پژوهش شرکت نمودند.. برای گردآوری داده‌های پژوهش از مقیاس‌های پرسشنامه شخصیت (SCID-II)، پرسشنامه روابط ابژه بل (BORI) و مقیاس توانمندی ایگو (PIES) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد کلیه متغیرهای پژوهش با یکدیگر همبستگی معناداری دارند. ترومای پیچیده 0/345 - از واریانس توانمندی ایگو را به‌صورت منفی تبیین نموده است. ترومای پیچیده با نقش میانجی توانمندی ایگو توانسته است 0/251 از واریانس اختلالات شخصیت در دانشجو معلمان را پیش‌بینی کند. همچنین ترومای پیچیده توانسته است به‌تنهایی 0/417 از واریانس اختلالات شخصیتی در دانشجو معلمان را تبیین کند. به‌طورکلی زمانی که ترومای پیچیده از دوران کودکی در دانشجو معلمان شکل‌گرفته باشد، ایگو هم ضعیف رشد می‌کند و درنتیجه دانشجو معلمان در معرض اختلالات شخصیت قرار می گیرند.
کلمات کلیدی :
اختلالات شخصیت، ترومای پیچیده، توانمندی ایگو، دانشجو معلمان.