ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

نقش هم¬آمیزی¬شناختی و اجتناب تجربه¬ای در پیش¬بینی اختلال افسردگی
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 92 - 99
نویسندگان : دکتر علی مولایی پارده* 1 ، دکتر جهانگیر کرمی 2 ، دکتر آسیه مرادی 3

1 دکتری روانشناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده :
اختلال افسردگی یکی از اختلال‌های شایع روانی در جهان است که عوامل روان‌شناختی زیادی در بروز و شیوع این اختلال نقش مؤثری دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هم‌آمیزی شناختی و اجتناب تجربه‌ای در پیش‌بینی اختلال افسردگی کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه موردپژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بود که در سال‌های 1400-1399 مشغول به کار بودند. نمونه پژوهش حاضر بر اساس فرمول کوکران 371 نفر به دست آمد، که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های اختلال‌های-روانی (SCL-90)، پرسشنامه آمیختگی شناختی (CFQ) و اجتناب تجربه‌ای (AAQ) پاسخ دادند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هم‌آمیزی شناختی و اختلال افسردگی ضریب همبستگی 0/35 وجود دارد که در سطح (001/0) معنادار می‌باشد. نتایج دیگر تحلیل داده‌ها نشان داد که بین اجتناب تجربه‌ای و اختلال افسردگی ضریب همبستگی 0/32 وجود دارد که در سطح (0/001) معنادار است. به‌علاوه نتایج تحلیل خطی رگرسیون نشان داد که هم‌آمیزی شناختی و اجتناب تجربه‌ای توان پیش‌بینی اختلال افسردگی را دارند. هم‌آمیزی شناختی و اجتناب تجربه‌ای در پیش‌بینی اختلال افسردگی نقش مؤثری دارند، با توجه به یافته‌های پژوهش لازم است جهت کاهش اختلال افسردگی، آموزش‌های انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و نا هم‌آمیزی شناختی (گسلش) به کار گرفته شود. در پایان پیشنهاد می‌شود جهت نتیجه‌گیری علی، پژوهش‌هایی به‌صورت آزمایشی و شبه آزمایشی انجام گیرد.
کلمات کلیدی :
هم‌آمیزی شناختی، اجتناب تجربه‌ای، اختلال افسردگی، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب.