ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

رابطه پذیرش یادگیری برخط با سازگاری تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهرستان چابهار
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 180 - 189
نویسندگان : یاسمن رئیسی* 1 ، دکتر حسن رستگارپور 2 ، دکتر ذبیح الله اللهی 3

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بین‌المللی چابهار، سیستان و بلوچستان، ایران

2 دانشیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار، رشته تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران.

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر رابطه پذیرش یادگیری برخط با سازگاری تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول شهرستان چابهار بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماري تحقيق شامل دانش‌آموزان دختر پایه نهم متوسطه اول شهر چابهار بودند. حجم جامعه 1252 نفر که از این تعداد297 نفر به‌عنوان نمونه با توجه به جدول مورگان بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامه پذیرش یادگیری بر خط تئو (2010)، اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران (۲۰۰۴) و پرسشنامه سازگاری تحصیلی سینهاوسینگ (1993) استفاده ‌گردید. ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامه پذیرش یادگیری برخط 0/88، سازگاری تحصیلی 0/86 و اشتیاق تحصیلی 0/80 به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با نرم‌افزار SPSS- 20 استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که بین پذیرش یادگیری برخط با سازگاری تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول شهرستان چابهار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی :
پذیرش یادگیری برخط، سازگاری تحصیلی، اشتیاق تحصیلی.