ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

بررسی نقش سواد فناوری و خودکارآمدی رایانه در پیش بینی اضطراب رایانه معلمان مقطع ابتدایی
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 201 - 215
نویسندگان : مکرم بادفر 1 ، دکتر سوزان عارضی* 2

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، واحد روانسر، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده :
اضطراب رایانه ترس و دلهره کاربران نسبت به کامپیوتر در زمان استفاده از آن است که باعث می‌شود احساسات منفی نسبت به رایانه گسترش پیداکرده و منجر به کاهش انگیزه، افزایش واکنش‌های منفی و درنتیجه عدم استفاده از کامپیوتر در فرد شود. هدف این پژوهش نقش سواد فناوری و خودکارآمدی رایانه در پیش‌بینی اضطراب رایانه در بین معلمان مقطع ابتدایی بود. روش اجرای پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد بین سواد فناوری و خودکارآمدی رایانه با اضطراب رایانه رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد، مؤلفه‌های سواد فناوری قدرت پیش‌بینی اضطراب رایانه دانش آموزان را در جهت منفی دارند. همچنین مؤلفه‌های خودکارآمدی رایانه قدرت پیش‌بینی اضطراب رایانه دانش آموزان را در جهت منفی دارند
کلمات کلیدی :
سواد فناوری، خودکارآمدی رایانه، اضطراب رایانه