ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

پیش بینی شکوفایی معلم بر اساس خلاقیت هیجانی و رویکردهای تدریس در آموزگاران
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 185 - 200
نویسندگان : رقیه بشیر 1 ، مریم حسینلو 2 ، شهلا علیلو* 3

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، تبریز، ایران.

چکیده :
تحقیق حاضر با هدف پیش‌بینی شکوفایی معلم بر اساس خلاقیت هیجانی و رویکردهای تدریس در آموزگاران انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق معلمان زن و مرد شهرستان خوی بودند. از طریق جدول مورگان 302 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی تصادفی استفاده شد. از پرسشنامه‌های پرسشنامه شکوفایی (پرما) (کرن، 2014)، خلاقیت هیجانی (آوریل، 1999) و رویکردهای تدریس (تریگول، 2005) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که شکوفایی معلم بر اساس مؤلفه‌های خلاقیت هیجانی و رویکردهای آموزشی دانش‌آموز محور قابل پیش‌بینی است.
کلمات کلیدی :
شکوفایی، خلاقیت هیجانی، رویکردهای تدریس