ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بریوگا برشادکامی و بهزیستی ذهنی مادران غیرشاغل شهرگرگان
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 121 - 133
نویسندگان : پریسا پاک نژاد* 1

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی ، دانشگاه پیام نور ، گرگان، ایران

چکیده :
با توجه به اهمیت مادر در خانواده و نقش اساسی آن‌ها در مشکلات زناشویی و اختلالات اجتماعی_عاطفی فرزندان. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی مبتنی بر یوگا بر شادکامی و بهزیستی ذهنی مادران غیر شاغل و حداقل این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران غیر شاغل شهر گرگان و داوطلب شرکت در کلاس‌های یوگا در نیمه دوم سال 1401 را تشکیل می‌دهند. 24 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه 12 نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش در 8 جلسه آموزشی 90 دقیقه‌ای (هفته‌ای دو جلسه) تحت آموزش فن‌های یوگا توسط مربی یوگا قرار گرفتند؛ و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI ارگایل، 2001) و پرسشنامه بهزیستی ذهنی (کی یز و همکاران، 2003) استفاده شد. برای بررسی فرضیه‌ها آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد و داده‌ها با نرم‌افزار آماری spss26 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل از آزمون کوواریانس نشان داد که اثربخشی ذهن‌آگاهی مبتنی بر یوگا و فن‌های آن برافزایش شادکامی و افزایش بهزیستی ذهنی مؤثر بوده است. نتایج نشان داد که ذهن‌آگاهی مبتنی بر فن‌های یوگا بر شادکامی و بهزیستی روانی مادران غیر شاغل تأثیر مثبت و معناداری دارد. و به پژوهشگران توصیه می‌شود در کار با مادران غیر شاغل دارای افسردگی و نارضایتی از زندگی از روش‌های مداخله کوتاه‌مدت و بلندمدت مبتنی بر ذهن‌آگاهی ازجمله یوگا که کم‌هزینه و در دسترس هستند استفاده کنند.
کلمات کلیدی :
ذهن‌آگاهی، شادکامی، یوگا، بهزیستی ذهنی