ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

تبیین مدل ساختاری روابط سبک¬های دلبستگی و افسردگی با رضایت زناشویی با میانجی¬گری سبک¬های حل تعارض در زوجین با اختلال شخصیت مرزی
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 256 - 270
نویسندگان : شقایق گرجیان* 1

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری ، ایران

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و افسردگی بر رضایت زناشویی با میانجی‌گری سبک‌های حل تعارض در زوجین با اختلال شخصیت مرزی انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. نمونه این پژوهش شامل200 نفر از زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره سلامت منطقه 5 شهر تهران بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند غربال و انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی جکسون و کلاریج، مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (AAS)، پرسشنامه‌ی فرم کوتاه افسردگی بک (BDI)، مقیاس شیوه‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II) و مقیاس فرم کوتاه رضایت زناشویی (MSC) بودند. ارزیابی مدل فرضی با استفاده از روش تحلیل مسیر و بر اساس نرم‌افزار Amos-16 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدل فرضی از برازش مناسبی برخوردار است. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی با شیوه‌های حل تعارض به‌صورت منفی و سبک دلبستگی با رضایت زناشویی رابطه‌ی معناداری مشاهده نشد، و بین افسردگی با شیوه‌های حل تعارض به‌صورت منفی، شیوه‌های حل تعارض با رضایت زناشویی به‌صورت مثبت و افسردگی با رضایت زناشویی به‌صورت منفی رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. شیوه‌های حل تعارض به‌عنوان واسطه‌ی بین افسردگی و رضایت زناشویی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میان افسردگی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری شیوه‌های حل تعارض رابطه‌ی منفی وجود دارد؛ اما میان سبک دلبستگی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری شیوه‌های حل تعارض رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده نشده است. نتایج این پژوهش بر تجارب افراد در خانواده اصلی و اهمیتی که این تجارب در شکل‌دهی روابط صمیمی بعدی و رضایت زناشویی دارند، تأکید می‌کند.
کلمات کلیدی :
سبک‌های دلبستگی، افسردگی، رضایت زناشویی، سبک‌های حل تعارض، شخصیت مرزی، زوجین.