ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

تاثیر استفاده از فناوری بر بهبود اختلال نوشتن دانش‌آموزان ابتدایی (مطالعه موردی: تاثیر درس‌افزار آموزشی بر بهبود اختلال املا دانش‌آموزان با ضعف حافظه‌دیداری)
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 172 - 179
نویسندگان : مریم حسن‌زاده* 1

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری و به‌طور ویژه درس‌افزار محقق ساخته بر روی اختلال املا دانش‌آموزان با ضعف حافظه دیداری بود. پژوهش حاضر به روش شبه‌آزمایشی با طرح گروه آزمایش و گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر شهر مشهد که دارای اختلال املا و ضعف حافظه دیداری در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ است. نمونه پژوهش شامل ۴۰ نفر از دانش‌آموزان كه با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند و به‌طور تصادفي در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. به‌منظور اجرای پژوهش، گروه آزمایش طی هشت جلسه تحت آموزش با درس‌افزار آموزشی قرار گرفتند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون t استفاده شد. از تجزیه تحلیل نتایج به‌دست‌آمده می‌توان چنین نتیجه گرفت كه با اطمینان 95% می‌توان ‌گفت درس‌افزارآموزشی بر بهبود اختلال املا دانش‌آموزان با ضعف حافظه دیداری، تأثیر معناداری دارد. یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که استفاده از درس‌افزارآموزشی می‌تواند به‌عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش اختلالات نوشتاری دانش‌آموزان مورداستفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :
فناوری، اختلال یادگیری نوشتن، درس‌افزارآموزشی، اختلال املانویسی، حافظه دیداری