ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

ارائه ی مدل عملکرد تحصیلی دانشجویان براساس ویژگی های شخصیت و درگیری تحصیلی با میانجی گری خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : رویا نوری نیگچه* 1 ، دکتر مهرناز آزاد یکتا 2 ، دکتر فرهاد جمهری 3

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران، گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده :
هدف پژوهش حاضرارائه¬ی مدل عملکرد تحصیلی دانشجویان بر اساس ویژگی¬های شخصیت و درگیری تحصیلی با میانجی¬گری خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل مسیر بود. در پژوهش حاضر جامعه آماری تمام دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در سال 1399 بودند. تعداد افراد نمونه جمعاً 400 دانشجو بود که با روش خوشه¬ای(20 کلاس از 5 دانشکده ی واحد علوم تحقیقات) انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران(1982)، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر (1981)، پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی کاستا و مک¬کری(1985) و پرسشنامه درگیری تحصیلی شوفلی و بکر(2006) همچنین معدل نمرات اخرین نیمسال تحصیلی دانشجویان بودند. برای تحلیل داده¬ها از روش تحلیل مسیر و آزمون سوبل استفاده شد. نتایج تحلیل داده¬ها نشان داد مدل ارائه شده¬ی عملکرد تحصیلی براساس داده¬های تجربی از برازش مطلوبی برخوردار است. براین اساس وجدان-گرایی و روان¬رنجورخویی به صورت غیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی دانشجویان به واسطه¬ی خودکارآمدی موثر بود(05/0p>). و وجدان گرایی و توافق¬پذیری به واسطه انگیزش تحصیلی تاثیر غیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی دانشجویان داشت(05/0p>). همچنین خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی به صورت مستقیم بر عملکرد تحصیلی دانشجویان موثر بود (05/0p>). درگیری تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان به واسطه¬ی انگیزش تحصیلی تاثیر غیرمستقیم دارد(05/0p>).
کلمات کلیدی :
عملکرد تحصیلی، ویژگی¬های شخصیت، درگیری تحصیلی، خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی