ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

مقایسه رابطه سبک¬های اِسنادی و تحمل ناکامی در دو گروه دختران و پسران مقطع پیش‌دانشگاهی شهر تهران
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 197 - 211
نویسندگان : فاطمه فرهادی* 1 ، محمد طاهر شیرازی 2

1 کارشناسی ارشد رشته مشاوره، گرايش مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز. ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزش، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز. ایران

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر تعیین تفاوت رابطه سبک‌های اسنادی و تحمل ناکامی در دختران و پسران مقطع پیش-دانشگاهی است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و پس رویدادی بوده است. جامعه آماري تحقیق، شامل 250 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع پیش‌دانشگاهی منطقه سه شهر تهران است که در سال تحصیلی 98-99 مشغول به تحصیل‌اند و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه سبک اسناد و پرسشنامه تحمل ناکامی را تکمیل نمودند. براي تحلیل فرضیات از ضرایب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و آزمون معناداری تفاوت ضرایب همبستگی در دو گروه استفاده‌شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در دختران در موقعیت منفی بين سبک اسناد درونی با تمامی ابعاد تحمل ناکامی و بین اسناد کلی با عدم تحمل ناراحتی پیشرفت و شایستگی نیز ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. در پسران، اسناد پایداری مثبت، رابطه منفی و معناداری با عدم تحمل عاطفی داشته است و در اسناد کلی منفی، رابطه مثبت و معناداری با عدم تحمل ناراحتی و عدم تحمل ناراحتی پیشرفت مشاهده شد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت بین میانگین‌های دو گروه در متغیر اسناد درونی مثبت و متغیرهای عدم تحمل عاطفی، عدم تحمل ناراحتی پیشرفت و شایستگی معنادار است. همچنین تفاوت بین همبستگی دو گروه در روابط برخی مؤلفه‌های سبک اسنادی و تحمل ناکامی، معنادار است. بر مبناي این نتایج پیشنهاد می‌شود که براي کاهش اثرات سوء تحمل ناکامی، دوره‌هایی را براي بهبود سبک اسنادي دانش‌آموزان طراحی و اجرا نمایند.
کلمات کلیدی :
سبک اسناد، تحمل ناکامی، دانش‌آموزان.