ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

نقش انسجام خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین در پیش بینی شادکامی در پرستاران زن متاهل شهرکرمانشاه
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 17 - 24
نویسندگان : معصومه محمدی* 1

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده :
این پژوهش با هدف پیش‌بینی شادکامی بر اساس انسجام خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین در پرستاران زن متأهل شهر کرمانشاه انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که 150 پرستار زن متأهل با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه شادکامی آکسفورد، مقیاس انسجام خانواده سامانی و پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنس و سالاوی پاسخ دادند. داده‌های پژوهش به کمک روش‌های آماری آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام و با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که انسجام خانواده به‌طور مثبت و معنی‌دار شادکامی را پیش‌بینی می‌کند؛ همچنین از میان ابعاد الگوهای ارتباطی زوجین، الگوی ارتباط سازنده متقابل به‌صورت مثبت و معنی‌دار و الگوی ارتباط اجتناب متقابل به‌طور منفی و معنی‌دار پیش‌بین شادکامی بودند؛ بنابراین می‌توان گفت توجه به انسجام و همبستگی بین اعضای خانواده و همچنین کیفیت ارتباط زوجین و تقویت و بهبود این روابط به‌عنوان روش مناسبی برای ارتقای سلامت، شادکامی و نشاط در زندگی مشترک و خانوادگی از اهمیت بالایی برخوردار‌است.
کلمات کلیدی :
شادکامی، انسجام خانواده، الگوهای ارتباطی.