ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

رابطه تصور از خدا و تعالی معنوی با امنیت روانی در جانبازان شهر کرمانشاه
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 301 - 309
نویسندگان : فرحناز رضایی 1 ، دکتر حسن امیری* 2

1 کارشناسي ارشد روان‌شناسی باليني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرمانشاه، ايران.

2 استادیار روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر رابطه تصور از خدا و تعالی معنوی با امنیت روانی در جانبازان شهر كرمانشاه است. پژوهش حاضر ازنظر هدف كاربردي و ازنظر اجرا توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماری شامل كليه جانبازان شهر کرمانشاه بود که برابر 19616 نفر می‌باشند. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران و حجم كل جامعه، 377 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای تصور از خدا و تعالی معنوی با امنیت روانی جانبازان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد میزان رابطه بین تصور از خدا و امنیت روانی جانبازان بیشتر از میزان رابطه و بین تعالی معنوی و امنیت روانی جانبازان است. بنابراين می‌توان نتيجه گرفت یکی از عناصر سازنده تصور از خدا، تعالی معنوی است آنجا که فرد از وابستگی‌های دنیوی اعراض کرده و از غیر خدا به خدا روی می‌آورد و همین امر توان تحمل فرد را در برابر مشکلات بیشتر می‌کند و منجر به امنیت خاطر جانبازان می‌شود.
کلمات کلیدی :
تصوراز خدا، تعالی معنوی، امنیت روانی، جانبازان