ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

موانع و مشکلات عدم بهره وری نیروی انسانی در ادارات ورزش خوزستان
دوره 2، شماره 2، 1398، صفحات 50 - 70
نویسندگان : شهین حیاتی* 1 ، دکتر امیر ندری 2

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران.

چکیده :
بهره وری نیروی انسانی از جمله مباحث مهم امروز محافل مدیریتی است. دستیابی به این هدف مستلزم برنامه ریزی و درک دقیق از وقایع موجود در سازمان می باشد. امروزه بهره وری بیشتر به عنوان یک دیدگاه فکری و یک نگرش و طرز تفکر برای استمرار پیشرفت مطرح است و در عمق معنای خویش، نگرشی برای عقلانی کردن فعالیت هاست. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی موانع و مشکلات عدم بهره وری نیروی انسانی در ادارات ورزش خوزستان می باشد. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که موانع اصلی بهره وری ادارات ورزش خوزستان شامل عوامل مدیریتی، فردی، فرهنگی، محیطی و اجتماعی روانی می باشد.
کلمات کلیدی :
بهره وری، نیروی انسانی، ادارات ورزش.