ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

اثربخشی گروه درمانی ذهن ‏آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر ولع مصرف و دشواری‌های تنظیم هیجان زنان وابسته به مواد مراجعه‌کننده به مرکز اعتیاد احیاگران راه سلامت شهر عباس ‏آباد
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 89 - 100
نویسندگان : مریم یزدانی* 1

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران.

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی گروه‌درمانی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر ولع مصرف و دشواری‌های تنظیم هیجان زنان وابسته به مواد انجام شد. پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان 18 الی 50 ساله وابسته به مواد مراجعه‌کننده به مرکز اعتیاد احیاگران راه سلامت بود. با روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه تعداد 32 نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه مساوی 16 نفری قرار گرفتند و به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ولع مصرف (فرانکن و همکاران، 2002) و پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان (گراتز و رومر، 2004) پاسخ دادند. برای آزمودنی‏های گروه آزمایش آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس طی 10 جلسه اجرا شد. تحلیل داده‏ها با روش‏های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس با نرم‏افزار آماری SPSS-23 انجام شد. نتایج حاصل از آنالیز کوواریانس نشان داد که شرکت در برنامه آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در مرحله پس‏آزمون موجب کاهش نمره ولع مصرف و مؤلفه‌های آن و کاهش نمره دشواری در تنظیم هیجان و مؤلفه‏های آن در افراد گروه آزمایش‌شده است اما در نمرات متغیرهای فوق‌الذکر آزمودنی‏های گروه کنترل از پیش‏آزمون به پس‏آزمون تغییر محسوسی مشاهده نشد.
کلمات کلیدی :
آموزش ذهن ‏آگاهی مبتنی بر کاهش استرس، ولع مصرف، دشواری در تنظیم هیجان، اعتیاد.