ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

مقایسه کیفیت زندگی و تنظیم هیجان بین خانواده های دارای معلولین جسمی حرکتی و خانواده های عادی
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 34 - 41
نویسندگان : دنیا لشکری* 1 ، دکتر سمانه قوشچیان جوبمسجدی 2

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، موسسه آموزش عالی کومش، سمنان، ایران

2 استادیار روان‌شناسی، موسسه آموزش عالی کومش، سمنان، ایران

چکیده :
هدف این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی و تنظیم هیجان بین خانواده‌های دارای کودک معلولین جسمی حرکتی و خانواده‌های کودک عادی می‌باشد. پژوهش حاضر، ازنظر دسته‌بندی پژوهش‌ها برحسب هدف پژوهش، بنیادی به شمار می‌رود. همچنین این پژوهش از نوع مطالعات علی مقایسه‌ای است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه خانواده‌های دارای کودک 5 تا 10 سال سالم و معلول جسمی حرکتی در شهر سمنان در بهار سال 1402 تشکیل دادند. حجم نمونه برای کودکان سالم و معلول حرکتی و جسمی به‌طور مساوی و برابر 83 کودک تعیین‌شده است. بر این اساس، دو پرسشنامه تحقیق حاضر در اختیار خانواده‌های این کودکان قرار گرفت و اطلاعات از طریق آن‌ها جمع‌آوری شد. برای جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1989) و تنظيم هيجان گراس و جان (2003) استفاده‌شده است. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS25 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی و تنظیم هیجان کودکان سالم با کودکان معلول جسمی و حرکتی شهر سمنان تفاوت معناداری دارد.
کلمات کلیدی :
کیفیت زندگی، تنظیم هیجان، خانواده های دارای کودک معلولین جسمی حرکتی، خانواده های کودک عادی