ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خرید وسواسی
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 152 - 160
نویسندگان : مسعود قربانعلی پور 1 ، سهیلا اعتصامی نیا* 2 ، سمیه حاجی حتملو 3

1 دکتری تخصصی روانشناسی عمومی،دانشگاه علامه طباطبایی، واحد تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوی، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پیام نور خوی، تهران، ایران

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خرید وسواسی بود. بدین منظور در یک طرح نیمه تجربی از میان افرادی که به یکی از مراکز درمانی شهرستان خوی مراجعه کرده بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری ملاک محور، 30 نفر انتخاب شدند و بعد به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ی خرید وسواسی والنس، آستوس و فورتییر بود که در دو مرحله‌ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. در این پژوهش طی 10 جلسه درمانی، رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به اعضای گروه آزمایش ارائه شد و طی این مدت هیچ مداخله‌ای بر روی گروه کنترل انجام نشد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تجزیه‌وتحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش خرید وسواسی در مرحله‌ی پس‌آزمون و پیگیری تأثیر معنی‌داری دارد. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را رویکردی مؤثر در درمان اختلال خرید وسواسی معرفی نمود به شکلی که این درمان ماندگاری معنی‌داری نیز دارد.
کلمات کلیدی :
درمان مبتنی بر پذیرش ، درمان مبتنی بر تعهد، اختلال خرید وسواسی