ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

تغييرپذيري سبک شناختي وابسته به زمينه به مستقل از زمینه در دانش ‏آموزان با اضطراب رياضي: پيگيري يک ماهه آموزش حل مسئله
دوره 2، شماره 2، 1398، صفحات 25 - 49
نویسندگان : علیرضا دلقندی 1 ، سعیدویسی * 2

1 کارشناس ارشد، گروه مشاوره، دانشگاه پيام نور، صندوق پستي 3697-19395 تهران، ايران

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده :
هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير آموزش حل مسئله بر تغيير پذيري سبک شناختي وابسته به زمينه، به مستقل از زمينه دانش ‏آموزان با اضطراب رياضي بود. پژوهش نيمه آزمايشي، با طرح پيش آزمون-پس آزمون و پيگيري يک ماهه بود. جامعه آماري کليه دانش‏آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر کهره در سال تحصيلي 95-94 به تعداد 300 نفر بودند. تعداد 30 نفر به روش نمونه گيري غيرتصادفي در دسترس در گروه‏هاي آزمايشي و کنترل جايگزين شدند(هر گروه 15 نفر). از آزمون تصاوير پنهان ويتکين و همکاران(1971) و پرسشنامه اضطراب رياضي پليک و پارکر(1982) براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد. در فرايند اجرا، گروه آزمايش به مدت 8 جلسه تحت آموزش حل مسئله قرار گرفتند و گروه کنترل هيچ گونه مداخله اي را دريافت نکرد و به فعاليت¬هاي معمول خود ادامه دادند. براي تحليل داده ها از نسخه 23 نرم افزار SPSS و از روش‏ هاي آمار توصيفي و تحليل کوواريانس استفاده شد. نتايج نشان داد که آموزش حل مسئله بر تغيير پذيري سبک شناختي وابسته به زمينه، به مستقل از زمينه دانش آموزان با اضطراب رياضي موثر است(001/0>P). مي توان گفت که نتايج اين پژوهش براي تحقيقات آينده در زمينه به کارگيري حل مسئله در بهبود سبک شناختي دانش‏آموزان با اضطراب رياضي داراي کاربرد است.
کلمات کلیدی :
حل مسئله، تغيير پذيري سبک شناختي، اضطراب رياضي.