ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

مقایسه سازمان‌دهی رفتاری - هیجانی و انعطاف‌پذیری شناختی، در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش‌آموزان عادی مقطع ابتدایی
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 101 - 113
نویسندگان : مرضیه اصفهانی* 1 ، دکتر شیدا سوداگر 2 ، دکتر مریم بهرامی هیدجی 3

1 فرهنگی آموزش‌وپرورش، کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سازمان‌دهی رفتاری - هیجانی، انعطاف‌پذیری شناختی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش‌آموزان عادی مقطع ابتدایی انجام گرفت. جامعه آماري کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی آموزش‌وپرورش استان البرز بود در سال تحصیلی 1401-1400 که مشغول به تحصیل بودند. به‌منظور تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای قابل‌مشاهده در این پژوهش نمونه‌گیری به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، از طریق فراخوان اینترنتی در شبکه اجتماعی دانش‌آموزان مدارس مقطع ابتدایی، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام شد و جمعاً نمونه‌ای به حجم 357 نفر انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه اختلال رفتاری- هیجانی که توسط راتر (1964) و پرسشنامه‌ی انعطاف‌پذیری شناختی (CFI) که توسط دنیس و وندروال (2010) ساخته‌شده است پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل تی مستقل بود؛ و به‌منظور تعیین پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد بین سازمان‌دهی رفتاری - هیجانی در بین دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی، تفاوت معنی‌داری وجود دارد و همچنین بین ابعاد انعطاف‌پذیری شناختی در بین دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
کلمات کلیدی :
انعطاف پذیری شناختی ، سازمان دهی رفتاری - هیجانی ، دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ، دانش آموزان عادی