ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر سیستم خانواده درونی (IFS) بر صمیمت و بهزیستی هیجانی زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 109 - 120
نویسندگان : سوسن نصیرزاده* 1

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه پیام نور، واحد ساری، ایران.

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر سیستم خانواده درونی (IFS) بر صمیمیت و بهزیستی هیجانی زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون همراه گروه کنترل است. در این پژوهش جامعه آماری شامل تمامی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر اصفهان بود؛ که از میان ‌آن‌ها تعداد 30 نفر به‌صورت در دسترس در پژوهش شرکت کردند. سپس اين گروه به دو گروه 15 نفره تقسیم شدند. پس از اجرای پرسشنامه صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (1996) و بهزیستی هیجانی کییز (2005) روی هر دو گروه کنترل و آزمایش، اعضای گروه آزمایش در جلسات آموزشی مشاوره گروهی مبتنی بر سیستم خانواده درونی (IFS) به مدت 8 هفته، هر جلسه به مدت 60 دقیقه شرکت کردند، اما گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکردند. یافته‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که آموزش مشاوره گروهی مبتنی بر سیستم خانواده درونی (IFS) صمیمیت (0/81) و بر بهزیستی هیجانی (0/75) زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان تأثیر معنادار دارد. بنابراين نتيجه گرفته شد که از رویکرد مبتنی بر سیستم خانواده درونی (IFS) می‌توان به‌عنوان مداخله مؤثری بر افزایش صمیمیت و بهزیستی هیجانی زنان سرپرست خانوار استفاده کرد.
کلمات کلیدی :
رویکرد سیستم خانواده درونی (IFS)، صیمیمت، بهزیستی هیجانی، زنان سرپرست خانوار