ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

بررسی اثربخشی مهارت‌هاي آموزشی راه حل محور بر تعارض کار- خانواده و استرس ادراك شده مدیران زن آموزش و پرورش
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : وجیهه ظهورپرونده* 1

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر اثربخشی مهارت‌هاي آموزشی راه حل محور بر تعارض کار- خانواده و استرس ادراک شده مدیران زن آموزش و پرورش شهر مشهد بود. روش پژوهش آزمایشی از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌آماری شامل کلیه مدیران زن شاغل در آموزش و پرورش به حجم 1400 نفر بود که 30 نفر از مدیران با استفاده از نمونه گیری دردسترس انتخاب و از طریق گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های پژوهش دو پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) و تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران (۲۰۰۰) جمع آوري شد. جلسات مهارت‌هاي آموزشی راه حل محور براي گروه آزمايش در 10 جلسه 90 دقيقه‌اي به‌صورت گروهي و گام‌به‌گام و از طريق تكاليف هفتگي و تمرينات منظم توسط پژوهشگر اجرا شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از تحليل كوواريانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد مهارت‌هاي آموزشی راه حل محور بر تعارض کار- خانواده و استرس ادراک شده مدیران زن شاغل در آموزش و پرورش تاثیر دارد. همچنین مهارت‌هاي آموزشی راه حل محور بر مولفه‌های تعارض کار- خانواده و استرس ادراک شده مدیران زن شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد تاثیر دارد و در حقیقت نتیجه کلی این است که مهارت های آموزشی راه حل محور اثر معناداری بر تعارض کار-خانواده و استرس ادراک شده مدیران دارد، لذا بر این اساس آموزش و پرورش باید فرصت های بستر ساز مهارت های آموزشی راه حل محور را برای کلیه مدیران فراهم نماید.
کلمات کلیدی :
مهارت های آموزشی راه حل محور، تعارض کار-خانواده، استرس ادراک شده