ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

تاثیر مهارت های هفت گانه کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی رشته حسابداری
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 1 - 8
نویسندگان : علی اصغر غلامی چهارپرگار* 1

1 معاون کارگاه کامپیوتردانشگاه پیام نور مرکز بافق. بافق. ایران

چکیده :
با رشد سریع فناوری، دانشگاه¬ها باید خود را با آن تطبیق دهند و دائما از فناوری به عنوان ابزاری برای رشد استفاده کنند. این مطالعه هدف آن بررسی تاثیر مهارت های هفت گانه کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور شهرستان بافق بوده است. جامعه آماري مورد پژوهش 200 نفر بوده است که با استفاده از جدول مورگان، حداقل حجم نمونه آماري مورد نياز 132نفر تعيين گرديده است. تحقيق حاضر از نوع نگاه هدف، کاربردي است و از نگاه چگونگي گردآوري داده ها، پژوهشي- توصيفي به شمار مي رود. براي گردآوري داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و همچنين براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ي پژوهش از نرم افزار SPSS19 و آزمون پيرسون و خي دو بهره گرفته شده است. در اين پژوهش سه فرضيه رابطه بين مهارت های هفت گانه کامپیوتر با فعاليت هاي اجرايي، يادگيري زبان انگليسي، پيشرفت تحصيلي و امور پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت که نتايج بدست آمده بيانگر ارتباط مستقيم و مثبت بين مهارت های هفت گانه کامپیوتر با فعاليت هاي اجرايي، يادگيري زبان انگليسي، پيشرفت تحصيلي و امور پژوهشي دانشجویان بوده و دلايلي بر رد فرضيه هاي مذکور وجود نداشت. واژگان کليدي: ICDL،پیشرفت تحصیلی، دانشجویان حسابداری، يادگيري
کلمات کلیدی :
واژگان کليدي: ICDL،پیشرفت تحصیلی، دانشجویان حسابداری، يادگيري