ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

اثربخشي آموزش تاب آوري بر كاهش اضطراب و افزايش سازگاري مادران داراي كودكان اختلال اوتيسم
دوره 2، شماره 3، 1398، صفحات 36 - 48
نویسندگان : آزاده مهدوی* 1 ، فرحناز رضايي 2 ، پريسا حيدري شرف 3 ، رضوان طالبي 4

1 دانشجوي دكتري روان‌شناسی تربيتي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ایران

2 كارشناسي ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامي، كرمانشاه، ایران.

3 كارشناسي ارشد روان‌شناسی، دانشگاه رازي، كرمانشاه، ایران.

4 كارشناسي ارشد روان‌شناسی باليني، واحد علوم و تحقيقات تهران (هرمزگان)، ایران

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف تأثير آموزش تاب‌آوری بر كاهش اضطراب و افزايش سازگاري مادران داراي كودكان اختلال اوتيسم در سال تحصيلي 1398-1397 انجام شد. طرح پژوهش شبه آزمايشي، از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماري آن را تمامي مادران كودكان داراي اختلال اوتيسم كه در سال تحصيلي 1398-1397 در مراكز استثنايي شهر كرمانشاه پرونده داشتند تشكيل می‌دادند. حجم نمونه 40 نفر از مادران كودكان مبتلا به اوتيسم در شهر كرمانشاه از طريق نمونه‌گیری مبتني بر هدف و به‌صورت تصادفي در دسترس انتخاب شدند. تمام شرکت‌کنندگان پرسشنامه تاب‌آوری را به‌عنوان پیش‌آزمون كامل كردند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت آموزش مهارت‌های تاب‌آوری قرار گرفت، اما گروه گواه هيچ مداخله‌ای دريافت نكرد. نتايج نشان داد كه آموزش تاب‌آوری بر مادران داراي كودكان اختلال اوتيسم مؤثر بوده و گروه آزمایش افزايش معناداري را در ميزان تاب‌آوری نشان دادند. با توجه به اينكه تاب‌آوری اين مادران پایین‌تر از نرمال بود، بنابراين با آموزش مهارت‌های تاب‌آوری به اين مادران می‌توان اين ظرفیت‌ها را در آنان ارتقا بخشيد.
کلمات کلیدی :
تاب آوري، اضطراب، سازگاري، اوتيسم