رابطه بین اضطراب مرگ و نگرانی: بررسی نقش واسطه ای کمال گرایی
رابطه بین اضطراب مرگ و نگرانی: بررسی نقش واسطه ای کمال گرایی
دوره 4، شماره 9، 1400، صفحه 26 - 37
نویسندگان : اعظم پور باقری بهابادی * و دکتر مسعود قربانعلی پور

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای کمال‌گرایی در رابطه بین اضطراب مرگ با نگرانی بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه در سال تحصیلی 98-97 و نمونه آماری این پژوهش 373 نفر از دانشجویان دانشگاه بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند. برای سنجش آزمودنی‌ها از پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا (1990)، اضطراب مرگ تمپلر (1970) و کمال‌گرایی هیل و همکاران (2004) استفاده گردید. جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد اثر مستقیم اضطراب مرگ بر نگرانی و کمال‌گرایی مثبت و معنادار است. همچنین، اثر غیرمستقیم اضطراب مرگ بر نگرانی به‌واسطه کمال‌گرایی مثبت و معنادار بود. نتایج این پژوهش شواهدی فراهم کرد که اضطراب مرگ باواسطه گری کمال‌گرایی قادر به‌پیش‌بینی نگرانی در دانشجویان بوده است و این یافته می‌تواند گامی در جهت شناخت بیشتر ماهیت نگرانی باشد.

واژگان کلیدی :
نگرانی، اضطراب مرگ، کمال گرایی.