مقایسه ی راهبردهای کنترل فکر و راهبردهای تنظیم هیجان در سیستم های مغزی- رفتاری دانش آموزان
مقایسه ی راهبردهای کنترل فکر و راهبردهای تنظیم هیجان در سیستم های مغزی- رفتاری دانش آموزان
دوره ، شماره ، ، صفحه 99 - 107
نویسندگان : مسعود قربانعلی پور و شهلا علیلو *

چکیده :
این پژوهش با هدف مقایسه راهبردهای کنترل فکر و راهبردهای تنظیم هیجان در سیستم های مغزی رفتاری دانش آموزان دختر مقطع دوره دوم متوسطه شهرستان خوی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع على - مقایسه ای پس رویدادی بود و جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان دختر دور دوم متوسطه شهرستان خوی در سال تحصیلی تشکیل دادند. حجم نمونه آماری 175نفربود، که با توجه به تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا، داده ها با استفاده از روش در دسترس و پرسشنامه مجازی و استفاده از شبکه های مجازی اینترنتی انجام شد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های کنترل فکر ولز و دیویس (۱۹۹۵)، راهبردهای تنظیم هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپنهاون (۲۰۰۱) و سیستم مغزی رفتاری کارور و وایت (۱۹۹۶) گردآوری و با استفاده از آنالیز واریانس چند متغیره از طریق 21-SPSS تحلیل شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که راهبرد کنترل توجه، نگرانی، کنترل، تنبیه و ارزیابی در Bas بالا بیشتر از Bas پایین است (۰۰۱ >P). همچنین راهبرد کنترل فکر توجه در Bis پایین بیشتر از Bis بالا ( 0/5 >P)، نگرانی و تنبیه در Bis بالا بیشتر از Bis پایین ( ۰ / ۰۱ >P) است. دیگر یافته پژوهش نشان داد که راهبردهای سازش یافته و راهبردهای سازش نایافته در سیستم مغزی رفتاری (Bas بالا و Bas پایین) دانش آموزان دختر تفاوت وجود ندارد اما راهبردهای سازش یافته در Bis پایین بیشتر از BIs بالا و راهبردهای سازش نایافته در Bis بالا بیشتر از BIs پایین است ( ۰ / ۰۵ >P). بر اساس نتایج این پژوهش بنیادی، بر اساس سیستم های مغزی رفتاری دانش آموزان می تواند راهبردهای کنترل فکر و راهبردهای تنظیم هیجان را تفکیک کرد.

واژگان کلیدی :
راهبردهای کنترل فکر،راهبردهای تنظیم هیجان،سیستم های مغزی-رفتاری