دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 11 - 18
نویسندگان : الهه باقری * و روژینا احمدپور و دکتر مسعود نجاری

چکیده :
هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی اضطراب کرونا بر اساس ادراک شایستگی و روابط بین فردی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بود که از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 100 نفر به‌عنوان نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند و پرسشنامه‌ها به‌صورت آنلاین از طریق شبکه‌های اجتماعی (واتساپ و تلگرام) توزیع شد. برای سنجش متغیرهای موردمطالعه از پرسشنامه‌های اضطراب کرونا علی پور و همکاران (1398)، ادراک شایستگی هارتر (1982) و روابط بين فردي بارخام II-32 (1996) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، شاخص‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار به کار رفت و پس از اطمینان از نرمال بودن داده‌ها از روش‌های آمار استنباطی از نوع همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه ۲3 استفاده شد و سطح معناداری آزمون‌ها 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای پژوهش رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که 31 درصد از واریانس اضطراب کرونا توسط ادراک شایستگی و روابط بین فردی تبیین می‌شود. این نتایج حاوی تلویحات کاربردی مهمی می‌باشد. پیشنهاد می‌شود از طریق برگزاری کارگاه‌هایی به‌صورت مجازی در زمینه متغیرهای پژوهش در دوران همه‌گیری کرونا به مشکلات بین فردی و ادراک شایستگی دانشجویان بیشتر توجه شود.

کلمات کلیدی :
کرونا ویروس، ادراک شایستگی، روابط بین فردی، دانشجویان.


مشاهده مقاله
383
دانلود
27
تاریخ دریافت
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۰ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۳۱ خرداد ۱۴۰۱